Բանասիրական ֆակուլտետ

ԳՊՀ Բանասիրական ֆակուլտետ

Օգտակար ուսումնական տեսանյութեր

  • «Բայազետի բարբառի շարահյուսական և քերականական առանձնահատկությունները»: Դասը վարում է բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, ԳՊՀ պրոֆեսոր Վիկտոր Կատվալյանը: